Het reglement

 • Ieder lid is verplicht zich aan het huishoudelijk reglement te houden, zo niet kan het lidmaatschap geweigerd worden en toegang tot de terreinen verboden worden.
 • Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van HOCA vzw.  Het is een aanvulling van de statuten.
 • In geval van een probleem dat niet voorzien is in het reglement of bij een ernstig geschil omtrent de toepassing hiervan beslist de Raad van Bestuur.
 • Door zich aan te sluiten bij de vereniging verbindt elk lid zich ertoe zich te onderwerpen aan de reglementen van de club.  Gedurende zijn aansluiting, welke voor 1 jaar geldig is, zal elk lid zich onthouden van activiteiten die de club zou kunnen schaden.
 • Alle activiteiten worden georganiseerd zonder winstbejag.
 • Je kan pas lid worden als je minstens 14 jaar bent.
 • Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn, liefst 15 minuten voor aanvang van de training.  Bij het te laat komen, vraagt men toelating aan de instructeur om alsnog te mogen deelnemen aan de les.
 • Uw hond mag de kantine betreden, maar u bent steeds verantwoordelijk.
 • HOCA vzw, haar bestuur en de instructeurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen die zich voordoen op of rond onze terreinen.
 • Indien u uw hond in de wagen (aanhangwagen) laat, hou dan rekening met de warme, zonnige dagen.
 • Honden dienen ten allen tijde aangelijnd te zijn.
 • De eerste les wordt beschouwd als een proefles.
 • De hond dient ingeënt te zijn tegen de gebruikelijke hondenziekten en extra tegen kennelhoest.  Als bewijs dient het inentingsboekje (afgeleverd door een erkend dierenarts) voorgelegd te worden.
 • Tijdens de lessen zijn kinderen, die niet trainen met hun hond, niet toegelaten op het terrein.  Tevens is het verboden te spelen op en met de toestellen.
 • Het lidmaatschap bestrijkt 12 maanden en gaat in op de inschrijvingsdatum en eindigt door opzegging door het lid, door niet vereffening van het lidmaatschap op de vervaldag of door opzegging namens de vereniging.  Dit laatste kan alleen uitgesproken worden door de Raad van Bestuur wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging op onredelijke wijze handelt of de vereniging benadeelt.
 • Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur en bedraagt momenteel 60€/jaar. Voor een tweede geleider met dezelfde hond bedraagt het lidgeld 40 €/jaar. Je volgt zoveel gehoorzaamheidslessen als je zelf wilt en dit één jaar lang.

  Voor de hooperlessen geldt de volgende regeling : volg je de lessen met één hond dan is de lidkaart voldoende. Wil je met meerdere honden hooperles krijgen dan moet je per extra hond 40euro bijbetalen. Per hond kan je maar één hooperles volgen per week.
  H
  et lidgeld kan je betalen aan één van de instructeurs of storten op rekeningnummer BE72 0017 3868 7816

 • Het lidgeld of een deel hiervan kan je nooit terugvorderen.
 • De ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en de veroorzaakte schade.
 • Ieder lid is verplicht in het bezit te zijn van een familiale polis.
 • Iedere geleider werkt op een eerlijke manier met zijn hond, in samenwerking met de instructeur.
 • Slaan of stampen naar de hond is ten strengste verboden.
 • Loopse teven, zieke of onverzorgde honden worden niet toegelaten op het terrein.
 • Als er problemen zijn met een instructeur, wendt u dan tot de instructeur zelf of iemand van de Raad van Bestuur.
 • Roken, drinken, dronkenschap en GSM gebruik zijn niet toegelaten op het terrein. GSM gebruik kan wel in noodgevallen.
 • Roken in de kantine is eveneens niet toegelaten.
 • Er is een plasweide voorzien waar uw hond zijn/haar behoeften kan doen. Wanneer uw hond zijn/haar behoeften doet op of rond het terrein ruimt de geleider dit zelf op. Bij honden ouder dan 6 maanden betaalt de geleider een boete van 0.50 euro aan de instructeur
 • Ieder lid moet zijn/haar lidkaart kunnen voorleggen bij controle.

 

KLASSEN

Pups : Puppy’s vanaf 10 weken tot 6 maanden oud.
              Naast het socialiseren gaan we met beperkte oefeningen de basisbevelen aanleren.

 

Beginners : Vanaf 6 maanden oud.
                         Hier gaan we beginnen werken met de hond. Basisgericht. We werken steeds aangelijnd.

 

Tussenklas : Na goedkeuring van de instructeurs of het voorleggen van een behaald KKUSH brevet (kopie van werkboekje vereist).
                           Er wordt meer bijgeleerd, we beginnen onaangelijnd te werken en het niveau wordt verhoogd. 

 

Gevorderden : Na goedkeuring van de instructeurs.
                               Er wordt gewerkt op niveau van de honden: moeilijkere oefeningen en aangepaste activiteiten op wisselend terrein.

 

EVALUATIE

Tijdens iedere les zal aandachtig gekeken worden naar de evolutie van een bepaald duo (baasje en hondje). Wanneer een instructeur van mening is dat een duo klaar is om naar een volgende klasse te gaan, zal hij dit voorleggen aan de andere instructeurs. Delen zij deze mening dan zal het baasje persoonlijk verwittigd worden dat hij/zij mag overgaan en zal een brevet overhandigd worden.

Wees dus alert tijdens de lessen : big brother is watching you! (Met de beste bedoelingen natuurlijk!)